Ειδική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30