Ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές.