Διευκρίνιση επί της τεχνικής περιγραφής για την «Ασφάλιση Οχημάτων».