Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,την 16η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:30 -13:30.