Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00-21:00.