Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS την 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:00 -10:30.