Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00.