Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 19:00 και λήξη την 21:00.