Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής την 07η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.