Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2013 ΠΡΩΤ.2898/20-3-2013) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ