Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή.