Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων – Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων – Καθορισμός αρμοδιοτήτων τους.