Αποφάσεις της 7ης / 25.05.2016 Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας.