Αποφάσεις 6ης / 10.06.2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας