Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.