Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 28η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30