Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 11η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30