Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 10η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30