Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00