Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (Ορθή Επανάληψη).