Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 ««Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.