Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου (αποθήκη).