Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας Οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63 παρ. δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010).