Παράταση ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.