ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)