ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ