Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση Υλικού , Λογισμικού και Δικτύων Δεδεμένων, Επισκευή Αρχείων και Μεταφορά Βάσεων Δεδομένων.