Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» .