Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ.