ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ)».