Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ην 5η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 19:00 και λήξη την 21:00.