Αποτελέσματα αρίθμ.7136/01-08-2022 Ανακοίνωσης. Καθαρίστριες σχολικών μονάδων.