Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ»