Αναβολή συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου, για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 10, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας.